ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εκπαιδευτικό Υλικό για Μαθητές
Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Πατήστε επάνω στο βιβλίο για να μπορέσετε να το ξεφυλλίσετε.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη

Μέρος Α, σελίδες 5 – 20, περιέχει το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράματος Vocalect.

Μέρος Β, σελίδες 23 – 102. Περιέχει τα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία των έξι περιοχών που καλύπτει το Vocalect.

Μέρος Γ, σελίδες 109 – 123. Περιέχει ηχητικό υλικό επιλεγμένο από αυτό που συλλέξαμε στην επιτόπια έρευνα και παιχνίδια.

Παιχνίδια:

Κουίζ 6 περιοχών
Κουίζ: Τοπία Αθήνας
Κουίζ: Τοπία Ιωαννίνων
Κουίζ: Τοπία Λάρισας
Κουίζ: Τοπία Ηράκλειου
Κουίζ: Τοπία Κοζάνης
Κουίζ: Τοπία Ηλείας

Παιχνίδια αντιστοίχισης:

Αθήνα
Ηλεία
Ηράκλειο
Ιωάννινα
Κοζάνη
Λάρισα

Κουίζ λέξεων:

Ηλεία
Ηράκλειο
Ιωάννινα
Κοζάνη
Λάρισα

Παιχνίδια προτάσεων:

Αθήνα
Ηλεία
Ιωάννινα
Κοζάνη
Κρήτη
Λάρισα