ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Φωνητική

Η ομάδα της φωνητικής υλοποίησε τα εξής: (α) δημιούργησε το πρωτόκολλο για τη συλλογή δεδομένων από έξι διαλεκτικές περιοχές: Αθήνα, Πελοπόννησο (Ν. Ηλείας), Κρήτη (Ν. Ηρακλείου), Θεσσαλία (Ν. Λάρισσας), Ήπειρο (Ν. Ιωαννίνων), Μακεδονία (Ν. Κοζάνης), (β) οργάνωσε την έρευνα πεδίου για τη συλλογή των δεδομένων, (γ) εκπόνησε ακουστικές, αρθρωτικές (EPG και UTI), και προσληπτικές αναλύσεις, (δ) συνέκρινε τα δεδομένα από τις έξι διαλεκτικές περιοχές και τα ανέλυσε στατιστικά, (ε) προετοίμασε έναν αριθμό δεδομένων για την παρουσίασή τους στο γλωττογεωγραφικό ευρετήριο, (στ) συμμετείχε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των διαλέκτων, (ζ) συμμετείχε στη διάχυση των πληροφοριών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από συνέδρια και δημοσιεύσεις.

2. Φωνολογία

Η φωνολογική ομάδα εξέτασε φαινόμενα που συνδέονται µε τα φωνήεντα στις διάφορες διαλέκτους, όπως αποβολή ή ανάπτυξη   φωνηέντων,   ουρανικοποίηση,   δηµιουργία   συµφωνικών   συµπλεγµάτων   ή διπλών συµφώνων, κ.ά., καθώς οι περισσότερες διάλεκτοι είναι ελλιπώς µελετηµένες ως προς τη φωνολογική τους διάσταση. Αν και από µόνη της είναι σηµαντική, η έρευνα δε περιορίστηκε στην περιγραφική επάρκεια, αλλά µε βάση σύγχρονες µεθόδους συλλογής και   ανάλυσης   φωνολογικών   δεδοµένων   και   τη   βοήθεια   των   νέων   τεχνολογιών είχε στόχο να: α) συγκρίνει τη δια-διαλεκτική τους πραγµάτωση, β) κατανοήσει καλύτερα τη λειτουργία των εν λόγω φαινοµένων χρησιµοποιώντας σύγχρονες και πιο έγκυρες µεθόδους ανάλυσης, και γ) εισάγει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός πρώτου γλωσσογεωγραφικού ευρετηρίου κάποιων ελληνικών διαλέκτων ο οποίος    αποτυπώνει   µε   ακρίβεια   την   κατανοµή   των   διαφόρων   φωνηεντικών φαινοµένων.

3. Τεχνολογία

Η ομάδα τεχνολογίας ανέπτυξε (α) βάση δεδομένων, (β) ευρετήριο διαλεκτικών δεδομένων, (γ) ιστοχώρο που φιλοξενεί όλες τις εφαρμογές τις ερευνητικής πρότασης και (δ) εκπαιδευτικό υλικό διαλέκτων.

Ο ιστοχώρος είναι δυναμικός και βασίζεται σε τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα. Ο σχεδιασμός του είναι τέτοιος που να εξυπηρετήσει τόσο την ερευνητική διαδικασία, όσο και την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το διαλεκτικό ευρετήριο είναι ένα σύνολο χαρτών που απεικονίζουν τη γεωγραφική κατανομή της γλωσσικής πληροφορίας π.χ. λέξεις που χρησιμοποιούνται τοπικά ή διάφορες προφορές σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα πάντα σε αναφορά και σχέση με τη γεωγραφική τους θέση. Η ψηφιακή εκδοχή του διαλεκτικού ευρετηρίου επεκτείνει σημαντικά τη λειτουργικότητα του.

Η διδασκαλία των διαλέκτων στο σχολικό περιβάλλον στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (καθηγητών και μαθητών) σχετικά με τον πλούτο της γλώσσας που μιλούν αλλά και σχετικά με την ανάγκη διατήρησής τους. Ταυτόχρονα όμως η διδασκαλία των διαλέκτων συχνά προσκρούει σε προκαταλήψεις σχετικά με κάποιες διαλέκτους και στην έλλειψη ανοχής απέναντι στους ομιλητές τους. Για την αντιμετώπιση παρόμοιων αντιλήψεων και για την αλλαγή αυτών των προκαταλήψεων σχεδιάστηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.